مشخصات فنی انواع بسته سرور

مشخصات فنی سرورها و نحوه آرایش آنها

سرور کوچک

آرایش سرور H/W

آرایش سرور S/W

سخت افزار مورد نیاز H/W

حداقل امکانات مورد نیاز در سیستم عامل ویندوز
Windows 10 Home
OS
4core
CPU
4GB
RAM
32GB
HDD
100Mbps
LAN
MySQL 5.5, Maria 5.5
DB
JRE 1.8
JAVA
Stick PC
Model
IE10 or above, Chrome
Web Browser
حداقل امکانات مورد نیاز در سیستم عامل لینوکس
NOOBS
OS
4core
CPU
1GB
RAM
16GB
HDD
100Mbps
LAN
MySQL 5.5, Maria 5.5
DB
JRE 1.8
JAVA
Raspberry Pi 3
Model
Mozilla, Chrome
Web Browser

* مشخصات فوق ممکن است بدون اطلاع قبلی برای بهبود عملکرد تغییر یابد.

سرور مستقل استاندارد و پیشرفته

آرایش سرور H/W

آرایش سرور S/W

سخت افزار مورد نیاز H/W

امکانات مورد نیاز پیشنهادی
Centos 6.4 64bit or above, Windows 2012 Server R2 64bit or above
OS
6core or above
CPU
16GB
RAM
700GB
HDD
1000Mbps
LAN
MySQL 5.5, Maria 5.5
DB
JRE 1.8
JAVA
Tomcat 7 or above
WAS
IE10 or above, Chrome
Web Browser
حداقل امکانات مورد نیاز
Centos 6.4 64bit or above, Windows7 64bit or above
OS
4core
CPU
8GB(Linux Swap required)
RAM
350GB
HDD
100Mbps
LAN
MySQL 5.5, Maria 5.5
DB
JRE 1.8
JAVA
Tomcat 7
WAS
IE10 or above, Chrome
Web Browser

* مشخصات فوق ممکن است بدون اطلاع قبلی برای بهبود عملکرد تغییر یابد.

سرور پیشرفته (با قابلیت خوشه بندی)

آرایش سرور S/W

آرایش سرور H/W

سخت افزار مورد نیاز H/W

امکانات مورد نیاز پیشنهادی
Centos 6.4 64bit or above, Windows 2012 Server R2 64bit or above
OS
16core or above
CPU
32GB
RAM
700GB
HDD
1000Mbps
LAN
MySQL 5.5, Maria 5.5
DB
JRE 1.8
JAVA
Tomcat 7 or above
WAS
Apache 2.4 or above, IIS
Web
IE10 or above, Chrome
Web Browser
حداقل امکانات مورد نیاز
Centos 7 64bit or above, Windows 2012 Server R2 64bit or above
OS
6core
CPU
16GB
RAM
350GB
HDD
100Mbps
LAN
MySQL 5.5, Maria 5.5
DB
JRE 1.8
JAVA
Tomcat 7
WAS
Apache 2.4, IIS
Web
IE10 or above, Chrome
Web Browser

* مشخصات فوق ممکن است بدون اطلاع قبلی برای بهبود عملکرد تغییر یابد.